KALENDARZ SZKOLNY 2023/2024

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RYBNEJ

 

  1. Organizacja roku szkolnego *)

1.1a

04.09.2023 r.

podstawa prawna: 

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)

 

1.2. Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2022 – 31.12.2022

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm)

 

1.3. Ferie zimowe

12.02.2024 – 25.02.2024

podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.)

 

1.4. Wiosenna przerwa świąteczna

28.03.2024 – 02.04.2024

podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)

 

1.5. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

02.11.2023 – 03.11.2023

02.05.2024

14.05.2024 – 16.05.2024 (egzamin ósmoklasisty)

31.05.2024

18.06.2024

podstawa  prawna: 

§ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,z póź., zm.)

1.6. Zakończenie roku szkolnego

21.06.2024

podstawa prawna: 

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,z póź., zm.)

 

 

1.7. Egzamin ósmoklasisty

14.05.2024 – 16.05.2024

podstawa  prawna: 

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych

warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636)

1.8. Egzaminy próbne:

klasy 8

 

27, 28, 29.11.2023

 

 

klasy 7

14, 15, 16.05.2024

1.9. Karta rowerowa

maj 2024

 

  1. Spotkania z rodzicami *)

3.1. Organizacyjne dla rodziców wszystkich klas z wychowawcami klas

13.09.2023

3.2. Dzień otwarty dla rodziców – informacje o wszystkich ocenach (wychowawcy klas, nauczyciele)

11.10.2023

3.3. Wywiadówka – wyniki nauczania

15.11.2023

3.4. Wywiadówka śródroczna

24.01.2024

3.5. Wywiadówka – wyniki nauczania

13.03.2024 (ZMIANA TERMINU)

3.6. Dzień otwarty – wyniki nauczania

08.05.2024

3.7. Pisemna informacja o ocenach przewidywanych

10.06.2024

 

  1. Uroczystości szkolne *zgodnie z programem profilaktyczno-wychowawczym szkoły i planami wychowawców klas.

*)  Kalendarz może ulec zmianie, informacje zostaną przekazane w Komunikatach Dyrektora.

 

  1. Konkursy szkolne – zgodnie z osobnym kalendarzem.