KALENDARZ SZKOLNY 2022/2023

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W RYBNEJ

1. Organizacja roku szkolnego

  Rozpoczęcie roku szkolnego

  01.09.2022

  podstawa prawna: 

§ 2 ust. 1 rozporządzenia   MEN w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Poz. 1603

  Zimowa przerwa świąteczna

  23.12.2022 – 31.12.2023

 § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

  Ferie zimowe

  30.01.2022 -12.02.2023

  podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

  Wiosenna przerwa świąteczna

  06.04.2022- 11.04.2023

  podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

  Dodatkowe dni wolne od zajęć    dydaktyczno-wychowawczych:

 

  31.10.2022

  22.12.2022 (wigilie klasowe)

  02.05.2023

  23.05. - 25.05.2023 (egzamin ósmoklasisty)

  09.06.2023

  podstawa prawna: 

§ 5 rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Poz. 1603

  Zakończenie roku szkolnego

  23.06.2023

  podstawa prawna: 

§ 2 ust. 1 rozporządzenia   MEN w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Poz. 1603

  Egzaminy ósmoklasisty

  23.05.2023 - 25.05.2023

  Egzaminy próbne

  Klasa 8 - 28.11 - 30.11.2023

  Klasa 7 – 23.05 - 25.05.2023

  Karta rowerowa

  pierwsza połowa maja 2023

SPOTKANIA Z RODZICAMI *

  Organizacyjne dla rodziców wszystkich klas z wychowawcami klas

14.09.2022

  Dzień otwarty dla rodziców– informacje o wszystkich ocenach     (wychowawcy klas, nauczyciele)

11/12.10.2022

  Wywiadówka – wyniki nauczania

15/16.11.2022

  Dzień otwarty – wyniki nauczania

**14.12.2022

  Wywiadówka śródroczna

 24/25.01.2023

  Wywiadówka lub dzień otwarty – wyniki nauczania

 07/08.03.2023

  Wywiadówka lub dzień otwarty – wyniki nauczania

 04/05.04.2023

  Wywiadówka– wyniki nauczania

09/10.05.2023

  Informacja o ocenach przewidywanych

09.06.2023

*) - Kalendarz może ulec zmianie, informacje zostaną przekazane w Komunikatach Dyrektora

**) - Zmieniono zgodnie z Komunikatem Dyrektora

2. Uroczystości szkolne – zgodnie z programem profilaktyczno-wychowawczym szkoły i planami wychowawców klas.

3. Konkursy szkolne – zgodnie z osobnym kalendarzem.